Politika privatnosti u pogledu selekcije i procesa zapošljavanja

Uvod

Kompanija ITAF poštuje privatnost podataka fizičkih lica sa kojima dolazi u kontakt. Kompanija je usvojila posebnu Politiku privatnosti o obradi podataka fizičkih lica sa čijim podacima dolazi u dodir ili ih obrađuje.U ovom dokumentu ITAF objašnjava koje lične podatke sakuplja i na koji način ih tretira u procesu selekcije i regrutovanja u skladu sa evropskim GDPR (uredba (EU) 2016/679) i u skladu srpskog Zakona o zaštiti ličnih podataka (Sl.gl. RS 87/2018).

Ova politika se odnosi na sve vrste konkursa za posao: npr. spontane, internet oglasa za posao, putem uobičajene pošte, putem elektronske pošte itd.

Politika poštovanja zakona

Imajući u vidu da Kompanija ITAF ICT SERVICES DOO BEOGRAD, Durmitorska 1, matični broj: 20856475 (u daljem tekstu: Kompanija) pripada grupi ITAF (u daljem tekstu: Grupa), a kako se ponekad zakonodavstvo o privatnosti i/ili pravo pojedinca na privatnost razlikuju od jedne do druge nadležnosti, ova Politika je razvijena za vođenje aktivnosti Kompanije na teritoriji Republike Srbije.

Koje lične podatke obrađujemo?

Lični podaci podrazumevaju sledeće informacije:

 • ime i prezime, datum i mesto rođenja; akademske i profesionalne/stručne kvalifikacije sadržane u radnoj biografiji i motivacionom pismu: stepen obrazovanja, titule, podaci o veštinama, znanju stranih jezika, obukama, lista prethodnih poslodavaca; kontakt podaci: adresa elektronske pošte, broj telefona

Ove informacije se mogu dostaviti direktno ili putem radne biografije, motivacionog pisma, internet ankete, testova, preporuke, ličnog kontakta itd.

Prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Kompanija ne utvrđuje formu radne biografije, nego kandidat za posao sam određuje, usled čega Kompanija može doći u posed većeg obima podataka od onog koji je sadržan u stavu 1. ovog člana, voljom kandidata za posao.

Pravni osnov i svrha prikupljanja gore pobrojanih podataka je potencijalno zaključenje ugovora o radu. Sve ostale podatke koje obrađujemo, obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, za koji se smatra da je dat podnošenjem prijave za posao popunjavanjem upitnika ili slanjem drugog dokumenta koji sadrži Vaše podatke.

Šta mislimo pod obradom podataka?

Primenjujemo GDPR uredbu:

„‘obrada’ podrazumeva bilo koju operaciju ili skup operacija koje se izvode na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizovani ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, struktuiranje, skladištenje, prilagođavanje ili ispravka, preuzimanje, konsultacija, upotreba, otkrivanje prenošenjem, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.“ (član 4, deo 2 i 6 GDPR uredbe).

Koja je svrha obrade podataka?

Prikupljeni lični podaci se isključivo koriste u kontekstu procesa selekcije i regrutovanja. Bez ovih informacija, postupak selekcije i zapošljavanja ne može biti izvršen i, drugim rečima, ne možete biti razmatrani za popunjavanje otvorenih pozicija.

Vaš odgovor za naše nepopunjeno radno mesto ili podnošenje spontane prijave važi kao aktivan čin kojim izričito i nedvosmisleno dajete ponudu za zaključenje ugovora o radu i/ili dozvolu za obradu svih svojih podataka koje ste dostavili putem formulara ili putem drugog dokumenta koji ste poslali našoj kompaniji. Ovu ponudu i/li odobrenje možete u bilo kojem trenutku povući slanjem svog zahteva na e-mail adresu hr.office@itaf.eu.

Koliko dugo se čuvaju moji podaci?

Ovako prikupljeni lični podaci se čuvaju do okončanja konkursa po osnovu potencijalnog zaključenja ugovora, a po pristanku kandidata, za koji se smatra da je dat popunjavanjem upitnika ili dostavljanjem biografije, čuvaju se u periodu od jedne godine, u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata nakon čega će u potpunosti biti izbrisani iz sistema.

Šta ITAF preduzima da zaštiti moje lične podatke?

Kompanija posebno brine da su prikupljene informacije sigurne i zaštićene od gubitka, promena, nedozvoljenog pristupa i bilo koje vrste zloupotrebe.

Samo menadžer za ljudske resurse i odgovorni članovi tima/odeljenja imaju pristup vašim ličnim podacima u cilju mogućnosti izvršavanja njihovih dužnosti u postupku selekcije i zapošljavanja. Ove osobe dužne su da poštuju poverljivost i sigurnost ovih podataka.

Ustupanje podataka i iznošenje podataka iz Republike Srbije

Kompanija može da ustupi podatke o ličnosti trećim licima pod uslovima utvrđenim u ovom članu, pri čemu je dužna da preduzme sve neophodne i potrebne mere kako bi se osiguralo da se podaci o ličnosti obrađuju i obezbeđuju u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kompanija može angažovati treće lice, u svojstvu pružaoca usluga i obrađivača podataka o ličnosti, da vrši pojedine radnje obrade podataka o ličnosti u ime Kompanije (na primer, agenciju koja će se baviti regrutacijom kandidata).

U ovim slučajevima, mogu se ustupiti samo oni podaci koji su neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, a obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. Uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka bliže se uređuju ugovorom između Kompanije i obrađivača.

Lični podaci se prikupljaju i čuvaju u Srbiji u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kompanija može, u sklopu međunarodne saradnje, da iznosi podatke o ličnosti iz Republike Srbije, u skladu sa zakonom i drugim propisom. Podaci o ličnosti koje prikupljamo ili primimo o Vama mogu se prenositi na i mogu ih obrađivati primaoci koji se nalaze unutar ili izvan Evropske ekonomske zone („EEZ“). Imajući u vidu delatnost Kompanije, kao i to da je ista deo internacionalne grupe kompanija, Vaši podaci mogu biti izneti u Kraljevinu Belgiju koja se nalazi na Listi država u kojoj je obezbeđen odgovarajući nivo zaštite u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti. U slučaju iznošenja podataka izvan prostora Evropske ekonomske zone Kompanija će preduzeti odgovarajuće mere, u skladu sa važećim zakonom, kako bi osigurala da Vaši lični podaci ostanu zaštićeni. Takve mere obuhvataju primenu standardnih ugovornih obaveza u cilju zaštite prenosa podataka van zemalja Evropskog ekonomskog prostora.

Koja prava imam u vezi sa svojim ličnim podacima?

 • Pravo na pristup podacima: Imate pravo da se informišete o podacima koje obrađujemo, kao i pravo da zahtevate uvid i kopiju istih.
 • Pravo da pristanak opozovete: Pravo svakog lica na koje se podaci odnose je da pristanak
  opozove. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva pristanka. Opoziv pristanka važi samo za situacije u kojima se obrada podataka vri na onovu Vašeg dokumentovanog pristanka. Opoziv može biti dat u pisanoj formi uključujući i dostavljanje email-a. Imajte u vidu da u slučaju da opozovete pristanak za obradu pojedinih podataka, moguće je da sa Vama neće moći da bude zaključen ugovor o radu.
 • Pravo na ispravku i dopunu: Imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje ukoliko su podaci nepotupni ili netačni.
 • Pravo na brisanje: Imate pravo da zahtevate brisanje podataka nakon isteka predviđenog periodačuvanja, u slučaju nepostojanja/prestanka svrhe ili u slučaju opoziva pristanka. Imajte u vidu da u slučaju da podnesete zahtev za brisanje podataka, nećemo moći da Vas razmatramo kao kandidata za posao.
 • Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade ukoliko smatrate da su podaci netačni, da je obrada nezakonita (a protivite se brisanju podataka), da podaci više nisu potrebni radi ostvarivanja svrhe, kao i u slučajevima kada ste podnelil prigovor a u toku je procenjivanje da li pravni osnov obrade preteže nad Vašim ineresima.
 • Pravo na prenosivost: Imate pravo da dobijete podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili kao i da zahtevate da ih prenesemo drugom rukovaocu, u skladu sa Zakonom.
 • Pravo na prigovor: Ukoliko se obrada zasniva na legitimnim interesima ili je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonskih propisa Kompanije, imate pravo da podnesete prigovor, nakon čega ćemo obustaviti dalju obradu tih podataka, osim u slučaju kada postoji zakonski osnov za obradu koji preteže nad Vašim interesima, pravima ili slobodama, ili u slučaju kada je obrada neophodna radi podnošenja ili ostvarivanja pravnog zahteva ili odbrane od istog;
 • Pravo na podnošenje pritužbe: Ukoliko smatrate da su Vaša prava na zaštitu podataka o ličnosti povređena, možete se pritužbom obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: https://www.poverenik.rs (za Srbiju).

Način ostvarivanja prava

Kompanija je dužna da licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva za ostvarivanje navedenih prava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, pri čemu taj rok može biti produžen za još 60 dana (ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva). O produženju roka i razlozima za to produženje Kompanije je dužna da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako Kompanija ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose dužno je da o razlozima za nepostupanje obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu.

Kompanija pruža informacije o prikupljanju i obradi podataka, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava bez naknade. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnosi očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Kompanija može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu (npr. u slučaju zahteva za dostavljanje kopije podataka) ili da odbije da postupi po zahtevu.

U slučaju kršenja prava koja su mu garantovana pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i ovom Politikom privatnosti, isti će imati pravo da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Vaša prava možete da ostvarite putem sledeće kontakt adrese: hr.office@itaf.eu, a pravo na podnošenje žalbe možete da ostvarite: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: https://www.poverenik.rs.

Pitanja u vezi sa ovom izjavom o privatnosti: pošaljite svoj zahtev na hr.office@itaf.eu

Kompanija zadržava pravo da promeni ovu Politiku, a o svim izmenama, možete se informisati na istoj internet adresi na kojoj ste pročitali ovu Politiku.

Ovaj sajt koristi kolačiće radi unapređenja korisničkog iskustva.